Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Fællesrepræsentationen for idrætsforeninger i Lyngby Taarbæk kommune (herefter kaldet FIL) og dens hjemsted er Lyngby Taarbæk kommune. Foreningen er stiftet den 20. januar 1941.

§ 2 Foreningens formål

FIL´s formål er,

• at virke til fremme af udøvelse af amatøridræt i Lyngby Taarbæk kommune,
• at virke til fastholdelse og udbygning af de ydre forhold for idrætsforeningerne,
• at virke for et godt samarbejde mellem idrætsforeningerne,
• at varetage idrætsforeningernes interesse i forhold til myndigheder og lignende,
• at varetage idrætsforeningernes interesse ved at være repræsenteret i udvalg, bestyrelser m.v. som på såvel kommunalt og tværkommunalt plan har indflydelse på idrætsforeningernes vilkår.

§ 3 Medlemmerne

1. Som medlem af FIL kan optages idrætsforeninger, der har hjemsted i Lyngby Taarbæk kommune, og som ved medlemskab af et specialforbund er tilknyttet en landsorganisation inden for idræt.

2. Herudover kan optages andre foreninger, der har hjemsted i Lyngby Taarbæk kommune, og hvis primære formål er at dyrke idræt.

3. Foreninger, der har hjemsted i Lyngby Taarbæk kommune kan optages som associerede medlemmer.

4. Ind – og udmeldelse sker til FIL´s adresse. Udmeldelse kan dog kun finde sted ved udløbet af det kalenderår, hvor udmeldelsen er sendt.

5. Hvert medlem(forening) har pligt til hvert år at indsende FIL et eksemplar af foreningens reviderede årsregnskab.

§ 4 Kontingent

1. Kontingentet fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde. Forslag til ændringer af kontingentet skal fremgå af den udsendte indkaldelse til repræsentantskabsmødet.

2. Kontingentet skal være indbetalt senest den 1. maj. Foreninger, der er i kontingentrestance har ikke adgang til FIL´s aktiviteter eller krav på bistand jf.§ 2 Er gælden trods påmindelse ikke betalt inden, ekskluderes medlemmet automatisk efter 6 måneder, regnet fra repræsentantskabsmødet.

§ 5 Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Medlemmet har ret til at forlange sin eksklusion forelagt førstkommende repræsentantskabsmøde, og den skal for at være gyldig vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanters stemmetal. Den ekskluderede har møde- og taleret på dette repræsentantskabsmøde, men ikke stemmeret.

§ 6 Ordinært repræsentantskabsmøde.

1. Repræsentantskabsmødet er den højeste myndighed i alle FIL´s anliggender. Det årlige repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages skriftlig varsel indeholdende dagsorden med bestyrelsens skriftlige beretning, de forslag, der ønskes behandlet, samt et eksemplar af det reviderede regnskab.

2. Forslag fra medlemmerne skal senest den15 januar være indleveret på FIL´s adresse.

3. Hvert medlem kan være repræsenteret på repræsentantskabsmødet med 2 repræsentanter, og navnene på repræsentanten/repræsentanterne skal skriftligt fra medlemsforeningen være meddelt FIL inden repræsentantskabsmødet.

4. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, og kun af repræsentanter, der ikke er i kontingentrestance. Hver repræsentant har én stemme, ligesom de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer har én stemme.

§ 7 Dagsorden

Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægternes § 10.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

§ 8 Repræsentantskabsmødets ledelse m.v.

1. Repræsentantskabsmødet vælger sin dirigent og referent. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

2. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal. Beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog § 12. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

3. Afstemninger foregår skriftligt, såfremt én stemmeberettiget repræsentant ønsker det.

4. Repræsentantskabsmødets beslutninger indføres i en protokol, hvori også referatet af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Dirigenten underskriver protokollen senest 10 dage efter repræsentantskabsmødet.

§ 9 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan til enhver tid indkaldes med mindst 10 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal uopholdeligt indkaldes med førnævnte varsel, når mindst 5 af de tilsluttede medlemsforeninger indgiver skriftlig begæring derom til bestyrelsen, ledsaget af en motivering af de spørgsmål, der ønskes behandlet.

2. For det ekstraordinære repræsentantskabsmøde gælder bestemmelserne i § 6 og § 8.

§ 10 Bestyrelsen.

1. FIL ledes af en bestyrelse på 5-7 personer, der vælges af repræsentantskabsmødet for 2 år ad gangen efter følgende regler:

I lige årstal vælges formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer

I ulige årstal vælges kassereren og 2-3 bestyrelsesmedlemmer.

2. For at være valgbar til bestyrelsen skal den foreslåede person være medlem af en af medlemsforeningerne. Den foreslåede skal enten være personligt tilstede på repræsentantskabsmødet, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede om at ville modtage valg.

3. Bestyrelsesmøder holdes så ofte, formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker normalt med 8 dages varsel.

4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed, gør formandens stemme udslaget.

5. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til at arbejde med nærmere definerede emner.

6. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 11 Økonomi og øvrige forpligtelser.

1. Bestyrelsen indkasserer alle ved FIL´s virksomhed forbundne indtægter og er berettiget til at afholde alle nødvendige udgifter. Til ejendomskøb, pantsætning eller realisation af fast ejendom, optagelse af lån og lignende transaktioner kræves godkendelse på et repræsentantskabsmøde.

2. Kassereren skal føre et specificeret regnskab over indtægter og udgifter. Fil´s regnskabsår er kalenderåret, og på det ordinære repræsentantskabsmøde fremlægges driftsregnskab og status i revideret stand.

3. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Kassereren er bemyndiget til at varetage de daglige økonomiske dispositioner.

4. Revisoren har ret til uanmeldt kasseeftersyn og skal konstatere beholdningernes tilstedeværelse.

5. Hvis FIL på et medlems vegne forhandler med tredje part eller afgiver indstilling om en sag, der vedrører et medlem, er FIL forpligtet til skriftligt at informere dette medlem om forhandlingernes forløb og / eller indstillingens ordlyd.

§ 12 Vedtægtsændringer.

Ændring af vedtægterne kan kun ske på et repræsentantskabsmøde, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 13 Medlemsmøder.

Hvert efterår afholdes et medlemsmøde, hvor der gives orientering, og hvor emner af interesse kan debatteres.

§ 14 Foreningens opløsning.

Beslutningen om FIL´s opløsning eller foreningens formål kan kun træffes på et i dette øjemed særlig indkaldt repræsentantskabsmøde. Mindst ¾ af de tilsluttede medlemmer skal være tilstede, og der fordres ¾ af de afgivne stemmer til gyldig beslutning af forslaget. Hvis der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes et nyt repræsentantskabsmøde. Dette repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt med forannævnte kvalificerede majoritet uanset antallet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. På samme måde tages beslutning om realisation og anvendelse af foreningens aktiver.

Seneste ændringer af vedtægterne er vedtaget på FIL´s repræsentantskabsmøde den 1. marts 1999